"Rosinenbomber" - Foto: obs/ZDF/MotionRhythm Media/Jan Locher

“Rosinenbomber” – Foto: obs/ZDF/MotionRhythm Media/Jan Locher