Zugdurchfahrt - Foto: (c) stocksnap auf pixabay

Zugdurchfahrt – Foto: (c) stocksnap auf pixabay